Thêm yêu cầu mua tài liệu số. Đóng

Tiêu đề:
Giáo Trình Quản Lý Công Trình Thủy Lợi
Tác giả:
TS. Nguyễn Đức Châu - ThS.Nguyễn Xuân Vui
Nhà xuất bản:
Nông Nghiệp
Chủ đề:
Thủy lợi
Tác giả phụ:

Danh sách tệp tin số cần yêu cầu.

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiền
1. Giáo Trình Quản Lý Công Trình Thủy Lợi 36,000 0 36,000

Đơn vị tiền tệ: VNĐ
 .