HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRÊN LIBOL DIGITAL 6.0

Bước 1: Nhấn nút Tìm kiếm để lựa chọn các kiểu tìm kiếm: Đơn giản, Nâng cao, Toàn văn

Bước 2: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào một hoặc các trường tìm kiếm:

- Nhan đề

- Tác giả

- Chủ đề…

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm để hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm

Bước 4: Nhấn nút Chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem nội dung tài liệu số

Bước 5: Nhấn nút Xem thử để xem thử tài liệu số

Bước 6: Nhấn nút Xem toàn văn để xem toàn văn tài liệu. Chú ý: Phải đăng nhập vào hệ thống mới được phép xem toàn văn

Bước 7: Đối với tài liệu Hạn chế: Bạn đọc phải liên hệ trực tiếp với thư viện mới được phép xem tại thư viện