Chuyên đề
Lễ hội truyền thống Việt Nam
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Lễ hội truyền thống Việt Nam
Chủ đề: Lê hội
Mô tả: Giới thiệu những lễ hội truyền thống ở Việt Nam
Mô tả vật lý: 86tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện trường CĐ LT-TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 21/02/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Văn hóa - Giáo dục
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter