Chuyên đề
Giáo trình triết học Mác - LêNin
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình triết học Mác - LêNin
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long
Chủ đề: Triết học
Mô tả: Trình bày nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin về các vấn đề: vai trò, sự ra đời và phát triển, các phép biện chứng của chủ nghĩa duy vật, các cặp phạm trù cơ bản và những quy luật của chủ nghĩa duy vật. Một số vấn đề về lý luận nhận thức, xã hội và tự nhiên, các hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và đấu tranh giai cấp, nhà nước và cách mạng, ý thức xã hội, vấn đề con người trong triết học Mác. Đồng thời, giới thiệu một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Tác giả phụ: Vũ Tình
Nguyễn Hữu Vui
Trần Văn Thụy
Ngày tháng: 2006
Mô tả vật lý: 213tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường CĐ LT- TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 21/02/2013 Điểm bình chọn:
4.0
Chuyên đề: - Khoa học xã hội
- Triết học
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
4
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter