Chuyên đề
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm Ngọc Anh
Chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Mô tả: Sách giới thiệu những tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam; phản ánh những thành tựu mới nhất trong nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII đến nay; trình bày những tưởng lớn của Hồ Chí Minh kết hợp với việc đề xuất vận dụng, quán triệt tư tuởng ấy trong công cuộc đổi mới
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật
Tác giả phụ: Mạch Quang Thắng
Nguyễn Ngọc Cơ
Vũ Quang Hiển
Ngày tháng: 2010
Mô tả vật lý: 136tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường CĐ LT- TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 21/02/2013 Điểm bình chọn:
4.0
Chuyên đề: - Khoa học xã hội
- Chính trị
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
4
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter